BẢNG GIÁ IN LỤA ÁO THÀNH PHẨM

      SỐ LƯỢNG         IN 1 MÀU        IN 2 MÀU        IN 3 MÀU        IN 4 MÀU
             10            15.000           25.000           35.000           45.000
             20            12.000           20.000           25.000           30.000
             30            10.000           15.000           20.000           25.000
             50             8.000           13.000           18.000           23.000
            100             6.000           10.000           15.000           20.000