BẢNG GIÁ ÁO THÀNH PHẨM

      SỐ LƯỢNG           XS – XL              XXL        IN 1 MÀU         IN 2 MÀU
              10           70.000           75.000          15.000           25.000
              20           65.000           70.000          12.000           20.000
              50           63.000           68.000          10.000           15.000
             100           60.000           65.000           8.000           13.000
             200           58.000           63.000           6.000           12.000
             500           55.000           60.000           5.000           10.000